top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COCKTAILBABESS

Cocktailbabess - gevestigd te Argonweg 44, 1362AB  te Almere – KVK 76578119

 

ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en ondernemer;

 2. Account: het door de consument aangemaakte account op de website;

 3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 6. Dag: kalenderdag;

 7. Ondernemer: Cocktailbabess statutair gevestigd te Argonweg 44, 1362AB Almere;

 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 11. Gelieerde partijen: betekent alle en iedere (rechts)persoon die zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van, dan wel onder gezamenlijke zeggenschap staat van ondernemer, waaronder mede begrepen de natuurlijke persoon die zeggenschap over bedoelde rechtspersonen uitoefent;

 12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

 14. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ondernemer en de consument inzake de verkoop en/of levering door ondernemer van producten, digitale inhoud en/of diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;

 15. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 16. Partijen: de consument en ondernemer;

 17. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 18. Website: een website van ondernemer waarop een webshop van ondernemer wordt aangeboden.

 

ARTIKEL 2.    IDENTITEIT VAN ONDERNEMER

CocktailBabess

Argonweg 44 - 1362 AB - Almere

Telefoonnummer: 0657075042

E-mailadres: info@cocktailbabess.nl

KvK-nummer: 76578119

Btw-identificatienummer: NL003107306B98

 

ARTIKEL 3: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van elk aanbod van ondernemer tot het aangaan van een overeenkomst op afstand en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 • De toepasselijkheid van eventuele door de consument gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden, onder welke benaming ook, wordt door ondernemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • In het geval enige bepaling uit de overeenkomst op afstand strijdig is met enige bepaling uit de algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst op afstand.

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst op afstand nietig, vernietigbaar of onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd voorwaarden van kracht. In dat geval zijn de consument en ondernemer verplicht om de betreffende nietige, vernietigbare of onverbindende bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die niet nietig, vernietigbaar of onverbindend is welke bepaling zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige, vernietigbare of onverbindende bepaling.

 • Indien de consument een bestelling plaatst via de website van ondernemer, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook impliceert elke bestelling dat de consument kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

 • Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, waarbij wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op reeds geaccepteerde en bevestigde bestellingen. De versie van de algemene voorwaarden zoals geplaatst op de website ten tijde van de bestelling is van toepassing op de bestelling en de overeenkomst van afstand tussen de consument en ondernemer. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 4: Reserveringen

 • Reserveringen, bestellingen en boekingen voor onze diensten/producten zijn alleen mogelijk via onze website.

 • Na het invullen van de offerte formulier via onze website, zullen wij telefonisch contact met u opnemen.

 • Offertes van Cocktailbabess hebben een geldigheidsduur van 14 kalenderdagen.

 • Een reservering is pas definitief na een (digitaal) akkoord van de klant. Dit zal ten aller tijde schriftelijk bevestigd worden door Cocktailbabess.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING

Zie annuleringsbeleid op onze website.

 

ARTIKEL 6: HET AANBOD

 • Ieder aanbod van ondernemer, in welke vorm dan ook en hoegenaamd ook, is vrijblijvend en bindt ondernemer niet.

 • Op de website aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten zijn exclusief beschikbaar voor levering aan consumenten (eindgebruikers) in Nederland. De aangeboden alcoholhoudende producten zijn exclusief beschikbaar voor consumenten in Nederland die de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt.

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Het kan gebeuren dat de informatie op de website of een ander aanbod, onverhoopt niet juist, niet volledig of niet meer actueel is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, ingrediënten), digitale inhoud en/of diensten, niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval kan de consument geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie. In dat geval geldt in beginsel de informatie die op (de verpakking van) het product zelf staat, of de prijs die in de bestel- en/of betalingsbevestiging van ondernemer staat. In het geval van een dergelijke afwijking kan de consument aangeven het product niet te willen afnemen en zal het product retour worden genomen. (Kennelijke) vergissingen of (kennelijke) fouten in het aanbod binden ondernemer niet.

 • Ten aanzien van overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen in onder meer hoeveelheid, maten, gewichten, geuren of kleuren of andere afwijkingen daarin die vallen binnen een volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie, toelaatbaar en kunnen zij nimmer grond voor reclames/klachten opleveren.

 • De informatie op de website wordt van tijd tot tijd aangepast, waaronder maar niet beperkt de prijzen.

 • Actieprijzen van aanbiedingen, zijn alleen geldig als de producten op het moment dat de consument de bestelling afrekent (nog) in de aanbieding zijn. Actieprijzen, waaronder maar niet beperkt tot op=op-acties, gelden zolang de voorraad strekt en mits aan de andere voorwaarden van de actie wordt voldaan.

 

 

ARTIKEL 7: LEEFTIJD

 • Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd. Alleen personen die de betreffende minimumleeftijd hebben bereikt zijn gerechtigd om bestellingen via de website te plaatsen, een overeenkomst met ondernemer aan te gaan, en om de producten in ontvangst te nemen. Voor alcoholhoudende producten bedraagt de minimumleeftijd 18 jaar. Door het doen van een bestelling verklaart de consument de vereiste minimumleeftijd te hebben bereikt. Ondernemer is gerechtigd om de leeftijd te verifiëren, onder andere middels een leeftijdsverificatiesysteem op het moment van aankoop en/of aflevering.

 • Ondernemer is gerechtigd om bestellingen, waaronder maar niet beperkt tot bestellingen van alcoholhoudende dranken, niet aan de consument te verstrekken zolang naar het oordeel van ondernemer onvoldoende door of namens ondernemer is vastgesteld dat de persoon die de bestelling heeft gedaan, dan wel de persoon aan wie de producten worden overgedragen de betreffende minimumleeftijd heeft bereikt. Onder verstrekken als bedoeld in de eerste volzin wordt eveneens begrepen het verstrekken van producten, zoals alcoholhoudende drank, aan een persoon van wie is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, welk product, bijvoorbeeld de drank, echter kennelijk bestemd is voor een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 • Ondernemer is gerechtigd om de leeftijd van de consument op ieder moment vast te stellen, ook indien dit reeds op een eerder moment is gebeurd en onder andere dus ook bij het afhalen en/of bezorgen van de bestelling. De consument is verplicht om aan ondernemer, dan wel derden, waaronder vervoerders/bezorgers, op eerste verzoek, een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht te verstrekken, dan wel alle andere gegevens en documenten die ondernemer redelijkerwijs verlangt teneinde te kunnen vaststellen of de consument de vereiste minimumleeftijd reeds heeft bereikt.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 • De consument is steeds verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, actuele, waarheidsgetrouwe en volledige informatie, documenten en gegevens aan ondernemer, inclusief het tijdig verstrekken daarvan. Eventuele gevolgen van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de juiste, actuele, waarheidsgetrouwe en/of volledige informatie, documenten en/of gegevens en/of het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking door de consument, zijn voor rekening en risico van de consument, inclusief maar niet beperkt tot vertragingen en (meer)kosten.

 

ARTIKEL 9: ACCOUNT

 • De consument staat ervoor in dat de informatie die de consument verstrekt in het kader van het aanmaken van zijn account juist en volledig is en dat de consument deze zal actualiseren om ze juist en volledig te houden.

 • De consument is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens inzake het account. De consument is aansprakelijk voor al het gebruik dat als gevolg van aan de consument toe te rekenen handelen en/of nalaten via het account van de website wordt gemaakt. Zodra de consument weet of reden heeft te vermoeden dat het account in handen is gekomen van onbevoegden, moet de consument ondernemer daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de consument zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van zijn wachtwoord. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of betrekking heeft op onbevoegd gebruik van het account, tenzij deze schade het gevolg is van aan ondernemer toe te rekenen omstandigheden.

 • Indien ondernemer heeft geconstateerd dat de consument misbruik maakt van de website is ondernemer gerechtigd het account tijdelijk of blijvend te blokkeren en/of te verwijderen. Indien misbruik zich vaker voordoet, dan wel ondernemer goede gronden heeft zulks te vrezen, is ondernemer met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en voor zover wettelijk toegestaan, gerechtigd de relevante informatie met de aan haar gelieerde vennootschappen te delen en zijn ondernemer en de aan haar gelieerde vennootschappen gerechtigd bestellingen van deze consument en leveringen aan deze consument voortaan te weigeren.

ARTIKEL 10: DE OVEREENKOMST

 • Bestellingen van consument binden de ondernemer niet. De overeenkomst komt eerst tot stand doordat ondernemer een bevestiging zendt van de order van de consument, dan wel nadat ondernemer een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • Op de website aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat de consument deze doorverkoopt. Ondernemer behoudt zich daarom het recht voor om bestellingen om haar moverende redenen niet te accepteren en/of uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en/of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

 

ARTIKEL 11: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 • Alle aangeboden producten op de website van ondernemer zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 12: DE PRIJS

 • Alle prijzen luiden in Euro. De prijzen gepubliceerd op de website zijn inclusief btw, maar exclusief eventuele verwijderingsbijdrage, statiegeld, servicekosten, bezorg-, verzend- en verwerkingskosten, die voor rekening van de consument zijn. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. De kosten die voor de levering in rekening worden gebracht zijn onder meer afhankelijk van de door de consument gekozen wijze van levering.

 • Indien na het sluiten van de overeenkomst met de consument, verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren optreedt of nieuwe kostprijsbepalende kosten voor ondernemer ontstaan, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is ondernemer gerechtigd deze verhoging c.q. kosten door te berekenen aan de consument. In dat geval is de consument bevoegd de betreffende overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

ARTIKEL 13: NAKOMING OVEREENKOMST

 • Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien zulks expliciet is overeengekomen staat ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

ARTIKEL 14: LEVERING EN UITVOERING

 • Ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 • Alcoholhoudende dranken kunnen alleen worden afgeleverd op het adres van de geadresseerde of een bedrijfsmatig ophaalpunt/distributiepunt. De aflevering aan het adres van de geadresseerde of een bedrijfsmatig ophaalpunt/distributiepunt laat onverlet, dat de persoon aan wie de alcohol wordt verstrekt, verplicht is een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de identificatieplicht te verstrekken, dan wel alle andere gegevens en documenten die ondernemer redelijkerwijs verlangt teneinde te kunnen vaststellen of die persoon de leeftijd van 18 jaar reeds heeft bereikt. Indien deze persoon niet de verzochte documenten kan verstrekken, kan ondernemer dan wel diens vervoerder, dan het bedrijfsmatig ophaalpunt/distributiepunt de gehele bestelling niet afgeven of meegeven. In dat geval is ondernemer gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Onverminderd haar overige rechten is ondernemer tevens gerechtigd om de koop te annuleren en in dat geval zullen de kosten van annulering ten bedrage van EUR 50,- in rekening worden gebracht bij de consument.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Ondernemer levert enkel in Nederland. Het staat ondernemer vrij om bestellingen bestemd voor levering buiten Nederland niet te aanvaarden, dan wel de levering uit te stellen en/of te annuleren indien de consument een adres heeft opgegeven dat zich niet in Nederland bevindt.

 • De door ondernemer opgegeven en/of bevestigde levertermijn(en) en data zijn indicatief en worden slechts bij benadering gegeven. Het betreffen nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een door ondernemer genoemde, bevestigde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings-)termijn of (lever)datum brengt ondernemer niet in verzuim. Onverminderd het voorgaande, gaan leveringstermijnen e.d. in op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst en alle voor de uitvoerige benodigde gegevens van de consument zijn ontvangen door ondernemer.

 • Ondernemer is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, in welk geval ondernemer het recht, maar niet de verplichting heeft iedere deellevering te factureren.

 • De consument is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door de consument op het bestelformulier ingevulde, dan wel tussen partijen overeengekomen, bezorgadres en gedurende het door consument op het bestelformulier ingevulde, dan wel tussen partijen overeengekomen, tijdsvenster mogelijk is. Indien de geadresseerde op het op het bestelformulier ingevulde, dan wel overeengekomen levermoment, niet aanwezig is en mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde levermoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor in geval van bezorging extra kosten in rekening gebracht. Indien de geadresseerde niet in staat is de bezorging te ontvangen binnen het betreffende levermoment, zal ondernemer of diens vervoerder contact met de consument opnemen om een nieuwe afspraak te maken. Indien er geen nieuwe afspraak kan worden gemaakt en/of de bestelling anderszins niet kan worden afgeleverd, is ondernemer tevens gerechtigd om EUR 50,- in rekening te brengen bij de consument, tevens verkeert de consument dan in verzuim voor wat betreft de acceptatie; de eventuele overige kosten c.q. schade komen dan voor rekening van de consument. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd.

 • Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door ondernemer door de producten, niet zijnde alcoholhoudende dranken aan te bieden bij buren of door voor de deur van het afleveradres te plaatsen of de producten te bezorgen bij een door de consument aangewezen en aan ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. De bezorging op deze wijze komt geheel voor risico van de consument en ondernemer is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen etc. van producten.

 • Indien een of meer bestelde producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dat het geval is zal ondernemer de consument daarover informeren. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ondernemer zich inspannen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en binnen 30 dagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal ondernemer de consument hiervan berichten.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op tot het moment van bezorging aan de geadresseerde, het bedrijfsmatig ophaalpunt/distributiepunt of een aangewezen en aan ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

ARTIKEL 15: BETALING

 • Betaling kan enkel plaatsvinden via de op de website van ondernemer aangeboden betalingssystemen en –methoden. De eventuele kosten voor betaling komen ten laste van de consument. De consument is verplicht te betalen op de wijze zoals partijen zijn overeengekomen.

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan onder te melden, onder opgave van de juiste betaalgegevens.

 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ondernemer is gewezen op de te late betaling en ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten in rekening te brengen bij de consument. Deze door de consument te betalen vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt: 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste EUR 2.500,- van de vordering, waarbij de te betalen vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ten minste EUR 40,- bedraagt; 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 2.500,- van de vordering en 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende EUR 5.000,- van de vordering.

 

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD (IN GEVAL VAN GEHELE OF GEDEELTELIJKE ACHTERAFBETALING)

 • Alle aan de consument geleverde producten/diensten blijven eigendom van ondernemer, zolang de consument nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige overeenkomst met ondernemer en/of deze algemene voorwaarden – hetzij voor geleverde of nog te leveren producten -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de koopprijs, rente en kosten van invordering. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zijn voor rekening en risico van de consument.

 • Totdat volledige voldoening van de prijs heeft plaatsgevonden, is consument gehouden met de grootst mogelijke zorg te waken over de producten en deze deugdelijk verzekerd te houden tegen gebruikelijke risico's, mede ten behoeve van ondernemer. Consument dient de producten op zodanige wijze te houden dat ze niet kunnen vermengen met andere zaken c.q. dat geen zaaksvorming c.q. geen natrekking optreedt. Voor zover vermenging, natrekking of zaaksvorming optreedt door toedoen van de consument zijn alle vorderingen van ondernemer jegens de consument dadelijk en geheel opeisbaar.

 • Consument zal de producten op zodanige wijze opslaan en markeren dat ze te allen tijde te identificeren zijn als producten van ondernemer geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

 • Consument zal ondernemer direct informeren als de producten beschadigd worden of verloren gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op eerste verzoek van ondernemer zal consument haar informeren over de plaats waar de producten zich bevinden.

 • Consument is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd, de producten te bewerken of verwerken, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins met rechten te bezwaren, of deze producten op enige wijze te buiten haar macht te brengen, tenzij in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering. Ondernemer is bevoegd de producten zonder ingebrekestelling bij overschrijding van de vervaltermijn van de betaling of als ondernemer redenen heeft aan te nemen dat consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, direct terug te vorderen en zelf voor rekening en risico van consument terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 • Consument verleent ondernemer reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de producten op te halen, te verwijderen van waar(in) zij zich bevinden en bij consument in gebruik zijnde ruimtes te (doen) betreden. Consument zal voorts alles doen of nalaten wat in redelijkheid nodig is om het terughalen van de producten mogelijk te maken. Alle kosten van het terugvorderen en terughalen van de producten zullen aan consument in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 17: KLACHTENREGELING

 • Ondernemer beschikt over een klachtenprocedure.

 • De consument dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ondernemer.

 • Retourzendingen geschieden slechts in overleg met ondernemer.

 • Indien de consument niet tevreden is over de manier waarop ondernemer de klacht heeft behandeld, kan de consument de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID VAN ONDERNEMER

 • Ondernemer is, zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij wet, niet aansprakelijk voor schade door/aan:

 • storingen op de website;

 • fraude gepleegd door een derde partij, waardoor informatie op de website en/of in het account onterecht is veranderd;

 • het niet kunnen leveren van bestellingen door tekorten in de voorraad;

 • producten die niet via de website zijn verkregen;

 • producten ontstaan door normaal gebruik;

 • producten die over hun levensduur heen zijn;

 • producten die niet conform het etiket en/of gebruiksaanwijzing zijn bewaard, gebruikt etc.

 • Tevens is ondernemer niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door ondernemer.

 • Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij de wet, is de aansprakelijkheid van ondernemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit hoofde van een onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, te allen tijde beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de door de consument verschuldigde koopprijs voor het betreffende product/de betreffende dienst ter zake waarvan de aansprakelijkheid van ondernemer is ontstaan.

 • Zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij de wet, is ondernemer niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte en gevolgschade.

 • Het bepaalde in dit Artikel 21 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst gelden mede ten gunste van alle organen, medewerkers, gelieerde partijen en hulppersonen van ondernemer. Zij kunnen een rechtstreeks beroep doen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst.

 • Ondernemer spant zich in om te waarborgen dat de website virusvrij is, maar zij kan dat helaas niet garanderen. De website bevat mogelijk links naar websites van derden. Ondernemer kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren etc. van de websites van derden.

 

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 • Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht,

 • Indien ondernemer door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is ondernemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal ondernemer alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 • Overmacht zal onder andere worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die  verhinderen dat ondernemer de overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor haar onmogelijk of onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich voordoen buiten de redelijke controle van ondernemer, waaronder, maar niet uitsluitend, brand, overstroming, stakingen, werkbezetting, oorlog (al dan niet verklaard), oproer, COVID-19, pandemie, epidemie, ziekte, molest, waterschade, weersomstandigheden, geweld, defecte machinerieën, gebrekkige zaken die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, storingen in de levering van energie, opslag- en transportproblemen, tekortkomingen van leveranciers en/of (andere) hulppersonen van ondernemer, terrorisme, elektriciteitsstoring, systeemproblemen, embargo's, blokkades, wettelijke beperkingen, overheidsadviezen, overheidsmaatregelen in de breedste zin. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan ondernemer gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 20: INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle elementen daarop weergegeven, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend de merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten, geluiden, beelden berusten bij ondernemer, de aan haar gelieerde partijen en/of haar licentiegevers en/of content-aanbieders. Ondernemer geeft geen licentie aan de consument en/of derden, anders dan het recht om de website te bezoeken. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Het voornoemde betekent onder meer dat het de consument niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

ARTIKEL 21: GESCHILLEN

 • Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page